606 434 203 kontakt@pjos.pl
Zaznacz stronę

W firmie możemy prowadzić księgowość w formie uproszczonej lub pełnej. Rodzaj księgowości jest tak naprawdę uzależniony od formy prawnej prowadzonej przez nas działalności. Wpływ na wybór rodzaju księgowości ma również wielkość rocznego przychodu. Aby doprecyzować różnice między uproszczoną i pełną księgowością przygotowaliśmy skrócony poradnik, który podpowie Wam kiedy przejść na pełną księgowość.

Kiedy uproszczona księgowość?

Zastosowanie uproszczonej księgowości jest wskazane w przypadku:

– osób fizycznych,

– spółek cywilnych prowadzonych przez osoby fizyczne,

– spółek jawnych osób fizycznych,

– spółek partnerskich.

Podstawowym warunkiem uprawniającym je do prowadzenia uproszczonej księgowości jest wielkość przychodu za poprzedni rok, która nie może przekroczyć 2 milionów euro.

Do najważniejszych zalet małej księgowości możemy zaliczyć dużo mniejszy zakres ewidencji dokumentów. Mała księgowość obejmuje przede wszystkim:

– ewidencję środków trwałych oraz wyposażenia,

– rejestr VAT zakupów i sprzedaży,

– ewidencję przebiegu pojazdu,

– księgę przychodów i rozchodów (KPiR),

– ewidencję przychodów.

Oczywiście w przypadku rejestru VAT obowiązuje on wyłącznie czynnych płatników podatku VAT. Księga przychodów i rozchodów musi być prowadzona przez przedsiębiorców, którzy jako formę opodatkowania wybrali skalę podatkową bądź podatek liniowy. Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nakłada na przedsiębiorcę obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów.

Przejście na pełną księgowość

W przypadku przekształcenia działalności w spółkę akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę komandytową lub spółkę komandytowo-akcyjną, przedsiębiorca jest zobowiązany do przejścia na pełną księgowość. W kontekście wymienionych wyżej rodzajów działalności przedsiębiorca ma także obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Przedsiębiorcy, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych przekroczyły poziom 2 milionów euro są także zobowiązani do prowadzenia pełnej księgowości.

Pełna księgowość wymusza na przedsiębiorcy ujmowanie wszystkich operacji gospodarczych w księgach rachunkowych. W ramach ksiąg rachunkowych możemy wyróżnić:

– dzienniki,

– księgi pomocnicze,

– zestawienie obrotów oraz sald księgi głównej i ksiąg pomocniczych,

– inwentarz (wykaz aktywów i pasywów).

Ponadto przedsiębiorca prowadzący pełną księgowość powinien przygotowywać sprawozdania finansowe. W ramach sprawozdań należy wyróżnić:

– bilans,

– rachunek zysków i strat,

– wprowadzenie do sprawozdania,

– dodatkowe informacje oraz objaśnienia.

Niezależnie od rodzaju prowadzonej księgowości warto w tym zakresie skorzystać z pomocy doświadczonego biura rachunkowego. Wybierając usługi biura rachunkowego Pjos Sylwestra Kacprzaka możecie Państwo liczyć na profesjonalną obsługę osób prywatnych, firm oraz instytucji.